Vrijwillige ouderbijdrage

Het Ministerie van Onderwijs (de gemeente) betaalt ons onderwijs. Dit schoolbudget is echter niet voldoende om ook de extra activiteiten te kunnen betalen, zoals het Sinterklaasfeest en de kerstviering. Voor die activiteiten vragen wij u om een vrijwillige bijdrage.
Dit jaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 16,50 per kind. Behalve voor het schoolfonds vragen wij u ook een vrijwillige bijdrage voor het Sinterklaassprookje en het schoolreisje. In totaal komt uw vrijwillige bijdrage op het volgende neer:

Schoolfonds € 16,50
   
   
Schoolreisje eendaags € 30,-
Schoolreisje meerdaags (voor schoolverlaters) € 75,-

Ieder jaar bekijken de MR en OR of de bedragen bijgesteld moeten worden. De ouderraad beheert het schoolfonds. Ouders krijgen in oktober en maart een verzoek om de bijdragen te betalen.