Extra verlof aanvragen

Verlof aanvragen buiten de reguliere vakantieperiode

Regelmatig wordt er door ouders een verzoek ingediend voor extra verlof buiten de vakanties om. Verlof buiten de vakantieperiodes is in sommige (uitzonderlijke) gevallen toegestaan en dient altijd schriftelijk aangevraagd te worden bij de directeur van de school. Bij het ontvangen van een aanvraag toetsen wij uw aanvraag aan de Leerplichtwet en aan de daarvoor geldende regels die de minister heeft vastgesteld. 

De leerplichtwet kent drie mogelijkheden voor extra verlof: vakantie, gewichtige omstandigheden en godsdienstige verplichtingen. Hierbij informeren wij u over deze mogelijkheden. 

Vakantie
Vakantieverlof buiten de vastgestelde schoolvakanties kan alleen worden aangevraagd door ouders/verzorgers die vanwege de specifieke aard van hun beroep in geen enkele vastgestelde schoolvakantie op gezinsvakantie kunnen. Dit verlof mag door de directeur slechts één keer per schooljaar (voor maximaal tien schooldagen) worden verleend. In de eerste twee lesweken wordt nooit vakantieverlof verleend. U moet uw aanvraag voor vakantieverlof minimaal twee maanden van te voren, schriftelijk, indienen bij de directeur. 

Toetsingskader:
Werknemers
Bent u in loondienst, dan is het voor ons als school niet mogelijk om u extra vakantieverlof toe te kennen. Werkgevers moeten er namelijk voor zorgen dat elke werknemer de gelegenheid heeft om in één van de reguliere schoolvakanties in een schooljaar vakantie op te nemen. 

Zelfstandig ondernemer
Bent u of uw partner zelfstandig ondernemer? Dan moet u aantonen of het op vakantie gaan in een vastgestelde schoolvakantieperiode leidt tot bedrijfseconomische problemen, in andere woorden: gaat u daar aan failliet? Dit is iets dat een account moet aantonen. U moet hiervoor, tegelijk met uw aanvraag, een accountsverklaring indienen, waaruit dit blijkt. Aangeven dat gedurende de schoolvakantie een belangrijk deel van de omzet wordt behaald, is hiervoor onvoldoende. 
Als u aangeeft dat iemand anders uw werk niet kan overnemen of voor u kan invallen, dan moet u aantonen waarom dit niet mogelijk is. 

Gewichtige omstandigheden 
Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden waar ouders of kind geen invloed op hebben. Denk daarbij aan een verhuizing, het krijgen van een broertje of zusje, een huwelijk of jubileum van familieleden t/m de vierde graad of bij ernstige ziekte of overlijden in de familie. Een verzoek om verlof in verband met gewichtige omstandigheden moet, indien mogelijk, vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de reden ingediend worden bij de directeur. De directeur is bevoegd om maximaal tien dagen per schooljaar toe te kennen. Komt het verlof boven de tien schooldagen dan stuurt de directeur de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar, die hierop een beslissing neemt. 

Godsdienstige verplichtingen of verlof vanuit levensovertuiging
U kunt in bepaalde gevallen verlof voor uw kind(eren) krijgen vanwege het vervullen van plichten uit godsdienst of levensovertuiging. Denk hierbij aan deelname aan religieuze feestdagen (bijv. het Suikerfeest) of voor aanwezigheid bij het vervullen van rituelen bij geboorte, huwelijk of overlijden. Een beroep op extra vrij zal door de directeur worden toegestaan, mits dit tenminste twee dagen van tevoren is gemeld. Als richtlijn geldt dat hiervoor één schooldag vrij voor wordt gegeven. 

Waarvoor kunt u geen verlof aanvragen: 
• familiebezoek in het buitenland;
• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan; 
• roosterproblemen van de werkgever; 
• vakantie in verband met een gewonnen prijs; 
• eerder vertrekken of later terugkomen in verband met (verkeers)drukte;
• eerder vertrek voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; 
• vakantiespreiding; 
• samen reizen of in konvooi reizen; 
• sabbatical; 
• kroonjaren; 
• wereldreis/ verre reis; 
• deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. 

Ik wil verlof aanvragen
Voor het aanvragen van verlof is op onze website www.sbo-debolder.nl een speciaal formulier beschikbaar. Ook vindt u hier meer informatie en de volledige procedure terug. 

Heeft u meer vragen? Neemt u dan contact op met onze onderwijsinstelling.

U kunt een aanvraag indienen met behulp van het onderstaande formulier.